Enskilda Avlopp

Enskilda avlopp

 
AÖS anlitar PR Slamsugning AB för att sköta slamtömningen i alla medlemskommuner utom Skara, där istället Ragn-Sells AB ansvarar för verksamheten. Till höger finner du kontaktinformation och tömningsschema.
 
Du betalar en avgift för att vi tar hand om ditt slam på ett miljöriktigt sätt. Länk till sidan för avgifter finner du till höger.
 

Regler för tömning av slam 

I AÖS föreskrifter finns de krav som gäller för att tömning ska kunna ske på ett bra sätt. Här är en sammanfattning:
  • Slamavskiljaren eller den slutna tanken ska vara lätt tillgänglig för tömning.
  • Locken ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömningstillfället. För nyanlagda slamavskiljare gäller att de ska vara av lätt material. Locket får väga maximalt 30 kg.
  • Avståndet mellan slamavskiljaren och den plats där slamsugningsbilen stannar får inte överstiga 50 meter om det inte finns särskilda skäl.
  • Vid nyanläggning ska avståndet inte vara längre än 25 meter.
  • Vid nyanläggning ska botten på slamavskiljaren/slutna tanken inte ligga lägre än 4 meter under nivån på slamsugningsfordonets lastningsplats.
  • För befintliga slamavskiljare/slutna tankar bör sughöjden inte överstiga 6 meter.
  • Tömning av slamavskiljare ska ske minst en gång per år eller så ofta som behövs för att anläggningen ska fungera på ett godtagbart sätt.
  • Tömningen sker enligt entreprenörens schema.
  • Slutna tankar töms vid behov men minst en gång om året.
  • Extra tömningar av slamavskiljare eller slutna tankar kan du beställa via telefonnummer till höger.

Avgifter för tömning av slam

Avgifterna anges i Renhållningstaxan vilken finns tillgänglig på sidan Avgifter.