Mottagningskriterier

Avfallshantering Östra Skaraborg handlägger sluttäckningen av deponier i fem av medlemskommunerna. Dessa deponier är Borreboda i Töreboda, Bångahagen i Mariestad, Norra Skogen i Karlsborg, Odenslund i Gullspång samt Risängen i Skövde. Leverans av material lämpliga för sluttäckning av dessa deponier kan eventuellt ske efter överenskommelse med AÖS, enligt kriterier som du finner under relaterad information till höger. AÖS avgör ensidigt om materialet kan tas emot vid respektive deponi samt under vilka villkor leverans kan ske.
 
Om du önskar leverera avfall som kan användas som sluttäckningsmaterial, så ska du kontakta AÖS innan materialet levereras till deponierna. Du ska också göra en skriftlig karaktärisering. Dokument för karaktärisering hittar du till höger.
 
EUs lagstiftning om deponering genomfördes i Sverige i juli 2001, genom förordningen om deponering av avfall (SFS 2001:512). Naturvårdsverket beslutade med stöd av förordningen, om föreskrifter om deponering, kriterier och mottagning vid deponering (NFS 2004:10 och NFS 2010:4). Beslut finns om att även material till sluttäckning ska uppfylla dessa regler.
  
Som eventuell leverantör av avfall för sluttäckning måste du:
 • känna till avfallets egenskaper och innehåll av olika ämnen
 • göra en skriftlig karaktärisering av avfallet
 • avtala med AÖS om villkoren för leveransen 

I samband med mottagningen kommer AÖS att kontrollera avfallet enligt Naturvårdsverkets regler (NFS 2004:10 och NFS 2010:4). Tänk på att vi måste underrätta tillsynsmyndigheten om den skriftliga karaktäriseringen saknas eller om avfallet inte överensstämmer med karaktäriseringen.  

Den grundläggande karaktäriseringen ska innehålla uppgifter om:
 • avfallets ursprung och avfallsproducentens identitet,
 • vilken eller vilka processer som givit upphov till avfallet,
 • vilken behandling som avfallet genomgått,
 • avfallets sammansättning och dess utlakningsegenskaper,
 • avfallets lukt, färg och fysikaliska form,
 • den sexsiffriga avfallskoden enligt avfallsförordningen,
 • deponiklass där avfallet kan tas emot (farligt avfall, icke-farligt avfall eller inert avfall),
 • information om extra säkerhetsåtgärder om sådana behövs,
 • kontroll av om avfallet kan materialutnyttjas eller återvinnas.
KOM IHÅG att kontrollera eventuellt innehåll av organiskt material samt volym- eller viktprocent av brännbart material. Detta regleras i föreskriften om brännbart avfall och organiskt avfall (NFS 2004:4).
 
Om du vill veta mer om förordningen om deponering, avfallsförordningen, föreskriften om deponering, kriterier och kontroll vid deponering eller föreskriften om brännbart och organiskt avfall hittar du dem som länkar till höger.