Odenslund ÅVC

Sluttäckning

Avfall & Återvinning Skaraborg handlägger sluttäckningen av deponier i fem av medlemskommunerna. Dessa deponier är Borreboda i Töreboda, Bångahagen i Mariestad, Norra Skogen i Karlsborg, Odenslund i Gullspång och Risängen i Skövde.

Arbetet bedrivs enligt tidsplaner och villkor som är fastställda av länsstyrelsen och görs för att täta soptipparna så att så lite regnvatten som möjligt kan tränga ned till soporna som är deponerade. Soptipparna kommer att finnas kvar under lång tid och det är viktigt att de orsakar så liten påverkan som möjligt på den omgivande miljön.

Sluttäckningen innebär att deponierna formas till och påförs ett upp till två meter tjockt lager av olika material. Delar av de material som används kan t.ex. bestå av schaktmassor, betongkross eller andra liknande restprodukter.

Vill du lämna massor till sluttäckning?

Om du önskar leverera avfall som kan användas som sluttäckningsmaterial ska du kontakta Avfall & Återvinning Skaraborg innan materialet levereras till deponierna. Tänk på följande om du vill leverera avfall till sluttäckning till Avfall & Återvinning Skaraborg.

 • Föroreningsinnehållet behöver vara känt när avfallet tas emot, för att A&ÅS ska kunna avgöra om och var avfallet kan användas. A&ÅS kan därför komma att begära analyser av avfallet.
 • A&ÅS avgör ensidigt om materialet kan tas emot vid respektive deponi samt under vilka villkor leverans kan ske. Om analyser har begärts ska resultaten levereras till A&ÅS innan bedömning görs av om materialet kan tas emot.

 

 

Vid återkommande leveranser

Om samma typ av avfall levereras återkommande under mer än ett år ska en blankett för Överensstämmelseprovning lämnas in en gång per år. Om det krävs för avfallet ska också nya analyser av nyckelparametrar göras och rapporteras till A&ÅS. Blankett för överensstämmelseprovning hittar du här.

Priser

Prislista för leverans av massor hittar du härAvgifter för leverans av massor kan även fastställas från fall till fall beroende på avfallsslag, mängd, tidplan och behov av olika material vid respektive deponi. Kontakta A&ÅS för att begära prisuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du under ”Kontakta oss”.

Observera att samtliga avgifter i prislistan är exklusive moms.

I det fall avlämnat avfall inte överensstämmer med vad som uppgetts kan A&ÅS kräva att avfallet hämtas och transporteras bort från anläggningen. A&ÅS äger även rätt att ta hand om felaktigt uppgett eller felaktigt sorterat avfall och då klassa om det till rätt avfallskategori samt att därutöver debitera tilläggsavgift.

Lagar om massor till sluttäckning

EU:s lagstiftning om deponering genomfördes i Sverige i juli 2001, genom förordningen om deponering av avfall (SFS 2001:512). Naturvårdsverket beslutade med stöd av förordningen, om föreskrifter om deponering, kriterier och mottagning vid deponering (NFS 2004:10 och NFS 2010:4). Beslut finns om att även material till sluttäckning ska uppfylla dessa regler.

Som eventuell leverantör av avfall för sluttäckning måste du:

 • känna till avfallets egenskaper och innehåll av olika ämnen
 • göra en skriftlig karaktärisering av avfallet
 • avtala med A&ÅS om villkoren för leveransen
 • I samband med mottagningen kommer A&ÅS att kontrollera avfallet enligt Naturvårdsverkets regler (NFS 2004:10 och NFS 2010:4). Tänk på att vi måste underrätta tillsynsmyndigheten om den skriftliga karaktäriseringen saknas eller om avfallet inte överensstämmer med karaktäriseringen. 

 

Den grundläggande karaktäriseringen görs för att uppfylla dessa krav och ska innehålla uppgifter om:

 • avfallets ursprung och avfallsproducentens identitet,
 • vilken eller vilka processer som givit upphov till avfallet,
 • vilken behandling som avfallet genomgått,
 • avfallets sammansättning och dess utlakningsegenskaper,
 • avfallets lukt, färg och fysikaliska form,
 • den sexsiffriga avfallskoden enligt avfallsförordningen,
 • deponiklass där avfallet kan tas emot (farligt avfall, icke-farligt avfall eller inert avfall),
 • information om extra säkerhetsåtgärder om sådana behövs,
 • kontroll av om avfallet kan materialutnyttjas eller återvinnas.

 

KOM IHÅG ATT kontrollera eventuellt innehåll av organiskt material samt volym- eller viktprocent av brännbart material. Detta regleras i föreskriften om brännbart avfall och organiskt avfall (NFS 2004:4).

Om du vill veta mer om förordningen om deponering, avfallsförordningen, föreskriften om deponering, kriterier och kontroll vid deponering eller föreskriften om brännbart och organiskt avfall hittar du dem som länkar på sidan.