Information till dig med enskilt avlopp i Essunga kommun

2024-01-01 träder ett nytt avtal för tömning av enskilda avlopp i Essunga kommun i kraft. Det innebär att all slamtömning kommer att utföras av PR-Slamsugning AB på uppdrag av Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS).

Eftersom att slamtömning idag utförs av aktörer på fria marknaden i Essunga kommun finns det inget fullständigt och enhetligt register över alla enskilda avlopp. De fastighetsägare vars fastigheter vi saknar uppgift om avloppslösning för, kommer under vecka 15 och 16 att få ett brev med information om hur de ska anmäla sin avloppslösning till oss, A&ÅS.

När vi har fått in de uppgifter vi behöver påbörjas arbetet med att färdigställa ett register över alla enskilda avlopp.

Under hösten kommer vi skicka ut ytterligare ett informationsbrev , denna gången till alla fastighetsägare med enskilda avlopp med information om tömningsschema, fakturering etc.

Alla enskilda avlopp ska tömmas minst en gång per år och om man inte vill ha tömt så ofta eller att man själv har möjlighet att tömma sitt avlopp så krävs det tillstånd från Essunga kommuns miljökontor, e-post: byggochmiljo@essunga.se .