Statistik

Mängderna hushållsavfall har fördelats enligt nedan:

Kg hushållsavfall per invånare

2016

2017

2018

Avfallsmängder totalt

557,2

552,0

542,7

Avfall med producentansvar

76,0

73,6

72,9

Elutrustning och batterier från hushåll

14,0

13,8

12,0

Förpackningar och returpapper

62,0

59,8

60,9

Avfallsmängder inom AÖS ansvar*, totalt

481,2

478,4

 

469,8

Hämtats vid fastighet

207,9

208,6

204,8

Lämnats vid återvinningscentral*

273,3

269,8

265,0

 *i siffrorna ingår inte det elavfall som har producentansvar och som har tagits emot vid återvinningscentralerna. Detta elavfall ingår som en del i ovan redovisad mängd elutrustning.

 

Hur har avfallet tagits om hand?

Under 2018 (2017 års siffror inom parantes) har AÖS inom sin verksamhet, utöver slam från små avloppsanläggningar, tagit emot och samlat in totalt 482,1 kg avfall per invånare (490,5 kg/invånare). Av detta har:

-          23,0 kg (25,2 kg) el- och farligt avfall tagits emot vid återvinningscentraler för vidare omhändertagande

-          67,0 kg (67,2 kg) lämnats för biologisk återvinning via rötning eller kompostering

-          61,6 kg (62,2 kg) lämnats för olika typer av materialåtervinning

-          329,1 kg (334,6 kg) lämnats till energiåtervinning dvs använts som bränsle för produktion av värme och el

-          1,4 kg (1,4 kg) skickats till deponering

 

Omhändertagande av elutrustning framgår av El-kretsens hemsida.                                   

Omhändertagande av förpackningar och returpapper framgår av förpacknings och- tidningsinsamlingens hemsida (FTI AB). Här går det att få information om deras uppgifter gällande nationellt återvunna mängder.

Se länkar och filmer till höger.

Avfallshantering Östra Skaraborg


541 83 Skövde

 

Telefon: 0500-49 81 85
E-post: info@avfallskaraborg.se

Telefontid kundtjänst:
Måndag-Fredag  08:00-11:30, 13:00-15:00