Statistik

Mängderna hushållsavfall har fördelats enligt nedan:

Kg hushållsavfall per invånare

2016

2017

2018

2019

Avfallsmängder totalt

557,2

552,0

542,7

556,4

Avfall med producentansvar

76,0

73,6

72,9

78,2

Elutrustning och batterier från hushåll

14,0

13,8

12,0

15,1

Förpackningar och returpapper

62,0

59,8

60,9

63,1

Avfallsmängder inom AÖS ansvar*, totalt

481,2

478,4

 

469,8

478,2

Hämtats vid fastighet

207,9

208,6

204,8

197,3

Lämnats vid återvinningscentral*

273,3

269,8

265,0

280,9

 *i siffrorna ingår inte det elavfall som har producentansvar och som har tagits emot vid återvinningscentralerna. Detta elavfall ingår som en del i ovan redovisad mängd elutrustning.

 

Hur har avfallet tagits om hand?

Under 2019 (2018 år siffror inom parantes) har det inom AÖS, utöver slam från små avloppsanläggningar, samlats in totalt 492,6 kg (482,1 kg) avfall per invånare. Av detta har:

-       25,3 kg (23,0 kg) el- och farligt avfall samlats in för omhändertagande

-       75,7 kg (67,0 kg) materialåtervunnits biologiskt via rötning eller kompostering

-       64,1 kg (61,6 kg) materialåtervunnits på annat sätt

-       325,3 kg (329,1 kg) energiåtervunnits/använts som bränsle för produktion av värme               och el

-       1,0 kg (1,4 kg) skickats till deponering

Omhändertagande av elutrustning framgår av El-kretsens hemsida.                                   

Omhändertagande av förpackningar och returpapper framgår av förpacknings och- tidningsinsamlingens hemsida (FTI AB). Här går det att få information om deras uppgifter gällande nationellt återvunna mängder.

Se länkar och filmer till höger.