Läs mer här

Litteraturförteckning

  • Miljöbalken (1998:808)
  • Avfallsförordningen (SFS 2001:1 063)
  • Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160)
  • Boverkets byggregler (BFS 1993:57)

 

Länkar

Renhållningsordning

Avfall Sverige

Brandskyddsforeningen (brandskydd)

Förpackningsinsamlingen (FTI)