Läs mer

Litteraturförteckning

Miljöbalken (1998:808)
Avfallsförordningen (SFS 2001:1 063)
Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160)
Boverkets byggregler (BFS 1993:57)

Länkar

AÖS Renhållningsordning
www.aos.skovde.se/Information1/Renhallningsordning
Avfall Sverige
www.avfallsverige.se
Brandskydd
https://www.brandskyddsforeningen.se/
Förpacknings- och tidningsinsamlingen
www.ftiab.se