Miljömål

De nationella miljömålen säger att den totala mängden genererat avfall inte ska öka och den resurs som avfall utgör ska tas tillvara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.

När det gäller matavfall ska återvinningen öka så att växtnäring och energi kan utnyttjas genom biologisk behandling.

Så når vi målet

Vår natur, vår miljö behöver människor som bryr sig, tar initiativ och på olika sätt drar sitt strå till stacken.Vår natur, vår miljö behöver även politiska beslut som kan styra utvecklingen på en övergripande nivå. Ett sådant exempel är förbudet mot att deponera – lägga brännbart och organiskt avfall på hög, som har gällt sedan 2002. Ett annat är det nationella målet om att öka insamlingen av matavfall.

Vart tar soporna vägen?

Innehållet i det gröna sopkärlet körs till Skövde Energi samt för Essunga, Grästorp och Vara kommun körs avfallet till Lidköpings energi. Där energiutvinner man avfallet och producerar fjärrväme och elektricitet. Matavfallet i det bruna sopkärlet hamnar hos HZI:s biogasanläggning i Jönköping där man producerar biogas. Den uppgraderas därefter till fordonsgas som ersätter bensin och diesel. Restprodukten efter biogastillverkningen blir ett jordförbättringsmedel.

Naturligtvis är det viktigt att du lägger rätt sorts avfall i de olika sopkärlen. Du kan läsa mer om sortering här på hemsidan eller besöka Skövde Energi och biogasanläggningen.

Statistik över hushållsavfall

Fördelning av hushållsavfall
Kg hushållsavfall per invånare År 2019 År 2020 År 2021
Avfallsmängder totalt 556,4 633,7 568,4
Avfall med producentansvar 78,2 87,4 82,8
Elutrustning och batterier från hushåll 15,1 22,2 13,0
Förpackningar och returpapper 63,1 65,2 69,8
Avfallsmängder inom kommunalförbundets ansvar totalt (förtydligande nedanför tabellen) 478,2 546,3 485,6
Hämtats vid fastigheten 197,3 191,3 195,0
Lämnats vid återvinningscentral 280,9 355,0 290,6

Förtydligande: I siffrorna ingår inte det elavfall som har producentansvar och som har tagits emot vid återvinningscentralerna. Detta elavfall ingår som en del i ovan redovisad mängd elutrustning.

Hur har avfallet tagits om hand?

Under 2021 (2020 år siffror inom parantes) har det inom kommunalförbundet, utöver slam från små avloppsanläggningar, samlats in totalt 485,9 kg (547,3 kg) avfall per invånare.

Av detta har

  • 25,7 kg (31,0 kg) el- och farligt avfall samlats in för omhändertagande
  • 80,2 kg (83,3 kg) materialåtervunnits biologiskt via rötning eller kompostering
  • 73,4 kg (78,4 kg) materialåtervunnits på annat sätt
  • 305,4 kg (353,2 kg) energiåtervunnits/använts som bränsle för produktion av värme och el
  • 1,2 kg (1,3 kg) skickats till deponering


Omhändertagande av elutrustning framgår av El-kretsens hemsida.