Förseningar i sophämtningen!

2024-02-23

Gullspång: På grund av fordonshaveri kommer området Södra Råda att köras i början på nästa vecka. Vi ber er ha överseende med detta och undvika att felanmäla utebliven tömning.

Se länk för mer info om vad som gäller vintertid.

Statistik

Mängderna hushållsavfall har fördelats enligt nedan:

Kg hushållsavfall per invånare

2019

2020

2021

Avfallsmängder totalt

556,4

633,7

568,4

Avfall med producentansvar

78,2

87,4

82,8

Elutrustning och batterier från hushåll

15,1

22,2

13,0

Förpackningar och returpapper

63,1

65,2

69,8

Avfallsmängder inom kommunalförbundets ansvar totalt (förtydligande nedanför tabellen) 

478,2

546,3

485,6

Hämtats vid fastighet

197,3

191,3

195,0

Lämnats vid återvinningscentral*

280,9

355,0

290,6

Förtydligande: I siffrorna ingår inte det elavfall som har producentansvar och som har tagits emot vid återvinningscentralerna. Detta elavfall ingår som en del i ovan redovisad mängd elutrustning.

Hur har avfallet tagits om hand?

Under 2021 (2020 år siffror inom parantes) har det inom kommunalförbundet, utöver slam från små avloppsanläggningar, samlats in totalt 485,9 kg (547,3 kg) avfall per invånare. 

Av detta har:

  • 25,7 kg (31,0 kg) el- och farligt avfall samlats in för omhändertagande
  • 80,2 kg (83,3 kg) materialåtervunnits biologiskt via rötning eller kompostering
  • 73,4 kg (78,4 kg) materialåtervunnits på annat sätt
  • 305,4 kg (353,2 kg) energiåtervunnits/använts som bränsle för produktion av              värme och el
  • 1,2 kg (1,3 kg) skickats till deponering

 

Omhändertagande av elutrustning framgår av El-kretsens hemsida.                                   

Omhändertagande av förpackningar och returpapper framgår av förpackningsinsamlingens hemsida (FTI). Här går det att få information om deras uppgifter gällande nationellt återvunna mängder.

Se länkar och filmer på sidan.