Statistik

Mängderna hushållsavfall har fördelats enligt nedan:

(kg/invånare)

2018

2019

2020

2021

 2022 2023

Avfall med kommunalt renhållningsansvar:

Hämtat vid fastighet, dvs mat- och restavfall

204,8

197,3

191,3

195

188,6 185,9

Mottagen mängd vid ÅVC, avfall med producentansvar ingår inte

265

280,9

355

290,6

253,7 223,8

 

Returpappper (producentansvar upphör från 1 jan 2022)

       

11

12,4

 

Avfall med producentansvar:

Total insamlad/mottagen mängd elavfall

12

15,1

22,2

13,0

14 13,4

Totalt insamlad mängd förpackningar (inkl returpapper tom 2021)

60,9

63,1

65,2

69,8

41,7 50,8

SUMMA totalt

542,7

556,4

633,7

568,4

509

486,3

 

Andelen av avfallet som materialåtervinns ökar över åren. Trots det utgör energiåtervinning fortfarande den främsta behandlingsformen.

Hur har avfallet tagits om hand?

Under 2023 (2022 år siffror inom parentes) har det inom A&ÅS, utöver slam från små avloppsanläggningar, samlats in totalt 422,6 kg (469,6 kg) avfall per invånare. 

Av detta har:

  • 22,6 kg (23,8 kg) el- och farligt avfall samlats in för omhändertagande

  • 64,6 kg (71,0 kg) lämnats till biologisk materialåtervinning via rötning eller kompostering

  • 66,1 kg (73,9 kg) lämnats till materialåtervinning på annat sätt. I uppgiften ingår mängden returpapper. För 2022 ingick även förpackningar mottagna vid kommunalförbundets ÅVC:er. Sådan statistik har inte varit möjlig att få fram för 2023. Mängden 2022 uppgick till 4,0 kg per invånare, i uppgiften finns inte mängd glasförpackningar då insamlingsstatistik per ÅVC inte erhölls för detta materialslag.

  • 267,0 kg (296,4 kg) behandlats via energiåtervinning/ använts som bränsle för produktion av värme och el.

  • 1,1 kg (2,7 kg) har lämnats till eftersortering.

  • 1,2 kg (1,8 kg) lämnats för deponering.

 

I ovanstående siffror ingår inte fastighetsnära insamling av förpackningar eller insamling vid återvinningsstationer, insamlingen sker på producenternas ansvar.

 

Omhändertagande av elutrustning framgår av El-kretsens hemsida.