Villa (obligatorisk insamling av matavfall)

År 2024 är det dags att börja sortera matavfall i Essunga, Grästorp och Götene kommun. Enligt EU:s avfallsdirektiv är det obligatoriskt med separat insamling av matavfall i samtliga EU-länder från och med 2024. Matavfallet är en resurs som används till produktion av biogas och biogödsel.

Varför ska jag sortera matavfall?

 

Genom att sortera avfallet kan det återvinnas och bli till nytta igen. Matavfall är en resurs som kan användas för att tillverka fordonsgas. Restprodukten från framställningen blir ett näringsrikt jordförbättringsmedel. Visst känns det bra att husets äppelskruttar, potatisskal och gamla brödkanter blir miljövänligt fordonsbränsle, värme och skapar bra jord!

Matavfallet lämnas till biogasanläggningen i Falköping. Genom att göra biogas av matresterna bidrar vi till ett friskare och grönare samhälle med renare luft.

Hushållsavfallet som blir över när matavfall och förpackningar är utsorterade kallar vi för restavfall. Det lämnas till Skövde Energi och för vissa kommuner till Lidköping energi för att där förvandlas till fjärrvärme och elektricitet.

Vad ska jag lägga i vilken tunna?

 

Om du är osäker kan du titta i vår sorteringsguide.

Om det blir felsorterat avfall i matavfallet finns det risk för att till exempel skadliga mikroplaster kommer att spridas och att den biologiska behandlingen försvåras. Sophämtarna har till uppgift att titta i matavfallskärlen i samband med tömning. Om de upptäcker att någon fel noteras det och följs upp.

Framtida förändringar

 

Det är beslutat om fler förändringar när det gäller hantering av avfall hos privatpersoner. Idag ska alla sortera ut och lämna sina förpackningar på återvinningsstationer. För att underlätta för hushållen ska förpackningar, exempelvis av plast och kartong, samlas in fastighetsnära senast år 2027.
Det kommer att innebära fler kärl till varje fastighet. Detta för att hålla isär förpackningar och matavfall så att materialen kan återvinnas.

Vill du veta mer?

 

Se gärna presentationen om matavfallsinsamling .

Sorteringsguiden

Krav på separat insamling av bioavfall (naturvardsverket.se)

Sveriges avfallsportal | Sopor.nu

Varför ska jag sortera ut matavfall?

Jag vill inte ha något matavfallskärl

Jag vill ha restavfallskärlet tömt varannan vecka

Jag har varmkompost och vill använda jorden till min trädgård

Jag vill byta storlek på mitt gröna kärl

Varför är matavfallskärlet så stort?

Kan jag ansöka om extrakärl? Vi är många i hushållet

Vad kommer det nya abonnemanget att kosta?

Kommer verkligen det gröna kärlet att räcka till när det töms var fjärde vecka?

Vilka mått har det nya matavfallskärlet?

När kommer jag att få fler kärl för sortering av förpackningar?

Hur får jag nya matavfallspåsar?