Alla vinner när vi återvinner

För att underlätta för hushållen att sortera rätt har regeringen beslutat om nya regler för förpackningsinsamling, en ny förpackningsförordning. Från och med 2024 tar kommunerna över ansvaret för att samla in förpackningsavfall från hushållen i Sverige. Det är en del av en nationell satsning för att öka återvinningen och minska vår miljöpåverkan. Senast 2027 kommer insamlingen även att ske vid våra hem, för att göra det ännu enklare för alla hushåll att delta. Dessutom blir det från 2024 obligatoriskt att sortera ut matavfall.

Insamling av förpackningar vid fastigheter – testprojekt i Gullspångs kommun

För att möta dessa krav och bygga ut vårt insamlingssystem kommer ett projekt att starta i Gullspångs kommun, säger Ewa Dydiszko som är strategisk insamlingschef på Avfall & Återvinning Skaraborg. Alla fastighetsägare till småhus med permanentboende i Gullspångs kommun kommer att få insamling av förpackningar, matavfall samt restavfall vid sina fastigheter under ett testprojekt. Projektet väntas starta våren 2024.

I projektet kommer vi att utvärdera olika kärltyper, hämtningsfordon, sorteringskvalitet, insamlade mängder och förändringar av innehållet i restavfall. Vi vill säkerställa att vi har ett bra och kostnadseffektivt system för våra invånare. Information om projektet finns på vår hemsida, www.avfallskaraborg.se

Berörda fastighetsägare kommer att få information innan projektet startar. Vi planerar att hålla möten i Gullspång och Hova för att ge mer information om sortering och visa och ge möjlighet att klämma och känna på de kärl som kommer att ingå i testprojektet.

Kort sammanfattat ska alla fastighetsägare i småhus med permanentboende i Gullspångs kommun sortera ut matavfall och förpackningar i kärl vid sin fastighet under projekttiden. Vi har tänkt att använda oss av tre kärl som är delade, vilket innebär att varje kärl har en mittvägg. Ett kärl kommer att vara för mat- och restavfall, ett kärl för plast- respektive pappersförpackningar samt ett kärl för ofärgat och färgat glas. 

Inför projektet

För att kunna utvärdera insamling av förpackningar vid fastigheter har en plockanalys av nuläget genomförts under våren 2023. Plockanalys är en metod för att ta reda på sammansättningen av avfall genom sortering i olika typer av avfall.

Restavfall
Resultaten visar att endast 48 procent av det som är slängt som restavfall hör hemma där. Förpackningar utgjorde 30 procent, matavfall 16 procent, trädgårdsavfall 5 procent och elavfall samt farligt avfall utgjorde 1 procent. Av förpackningarna var 47 procent plast, vilket innebär att 14 procent av varje kilo avfall var en plastförpackning. Genom att återvinna plast halveras klimatpåverkan jämfört med om plasten slängs i soporna och sedan förbränns.

Resultatet av plockanalysen visar att vi har en stor potential att minska mängden avfall som går till förbränning/energiåtervinning. Genom att sortera korrekt återvinns respektive material och vi bidrar till att gemensamt spara på naturresurser.

 

 

Matavfall
Plockanalys av matavfallet visar att 93 procent är avfall som kan återvinnas till biogödsel och biogas. Förpackningar och annat "övrigt" utgjorde 2 procent respektive 5 procent av det som slängts i kärlet för matavfall. En stor del av "övrigt" var kattsand som inte ska läggas ihop med matavfall. För att säkerställa korrekt hantering av kattsand, ber vi er vänligen att lägga det i restavfallskärlet istället.

 

Sortering av matavfall från 2024

Från 2024 införs regelverk som innebär att det blir obligatoriskt att sortera ut matavfall från annat avfall i hela Sverige. Naturvårdsverket kan ge kommuner tidsbegränsad dispens som ger möjlighet att successivt införa obligatorisk utsortering av matavfall.

Inom Avfall & Återvinning Skaraborgs (A&ÅS) medlemskommuner har Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara utsortering av matavfall för de hushåll som vill redan idag. För dessa kommuner kommer dispens sökas för att successivt införa obligatorisk utsortering av matavfall för alla hushåll.

För medlemskommunerna Essunga, Grästorp och Götene startar insamling av matavfall 1 januari 2024. Det kommer då vara obligatoriskt för alla hushåll och verksamheter att sortera ut matavfall från övrigt avfall.